Dodaj do ulubionychOgłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego »
WARUNKI III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa »
Wyniki II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.05.2020r. »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości »
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
POŻYCZKA DLA START-UP »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21.04.2020r. »
Program „Tarczy Finansowej” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw »
Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. »
WARUNKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY BIURA MARG »
Ogłoszenie o wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »
Ogłoszenie przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Ogłoszenie przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym i niezabudowanej nieruchomości stanowiących własność Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., położonych przy ulicy Sikorskiego nr 39 w Myślenicach obręb 2, oznaczonych jako działki nr 798 i 797/1

Organizatorem przetargu jest Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9 w skrócie MARG sp. z o.o.

Przedmiot przetargu:

1. Nieruchomość położona przy ulicy Sikorskiego 39 w Myślenicach obręb 2. Lokalizacja ogólna dobra – odległość do ścisłego centrum Myślenic (Rynek) ok. 600m, do centrum Krakowa ok. 30 km. Dostęp do infrastruktury społecznej bardzo dobry (żłobek samorządowy – 700m, przedszkole prywatne - 400m, przedszkole samorządowe – 800m, szkoła prywatna – 400m, szkoła samorządowa – 600m, przystanek bus, sklepy - 600m). Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca i szeregowa. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej (elektryczna, gazowa, telefoniczna, wodno-kanalizacyjna) – wszystkie media doprowadzone do budynku mieszkalnego, światłowód dostępny (ogólnopolski lub lokalny dostawca). W północnej części działki nr 798 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, murowany, trzykondygnacyjny, w zabudowie szeregowej. Wejście główne do budynku z ulicy Sikorskiego (od strony północnej działki). Powierzchnia użytkowa budynku około 195 m2. Części składowe budynku: parter – garaż, pralnia/suszarnia, korytarz/komunikacja, pomieszczenie gospodarcze, I piętro – wiatrołap, klatka schodowa, kuchnia, pokój dzienny, WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, II piętro – przedpokój, 3 pokoje, łazienka. Standard wykończenia średni, wymaga remontu. W pokojach parkiety drewniane i panele, na klatce schody drewniane, stolarka drzwiowa drewniana, drzwi garażowe automatyczne, stolarka okienna z PCV z okleiną drewnopodobną. Ogrzewanie zasilane kotłem gazowym oraz kominek. Obecnie budynek jest wynajmowany, wymaga ogólnego remontu. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 797/1 o powierzchni 0,0304 ha i nr 798 o powierzchni 0,0338 ha, które tworzą funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0642 ha. Nieruchomość posiada regularny, wydłużony kształt, zbliżony do trapezu prostokątnego o szerokości w części północnej ok. 8m i ok. 11m w części południowej, długość w części zachodniej ok. 60m i ok. 70m w części wschodniej. Teren lekko nachylony w kierunku południowym, dzięki czemu działka bardzo dobrze nasłoneczniona. Działki zagospodarowane. W północnej części działki nr 798 posadowiony budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej. Dojście i podjazd do budynku utwardzone o nawierzchni z kostki brukowej. W południowej części działki nr 798 i na działce nr 797/1 urządzony ogród z drzewami i krzewami ozdobnymi, basenem, oczkiem wodnym oraz innymi elementami architektury ogrodowej.

2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście - Bukówka” uchwalonego uchwałą nr 499/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8.10.2018r. przedmiotowa nieruchomość w całości położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej – MN16. M16 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą. Poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się: przeznaczenie 30% powierzchni działki lub powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego pod usługi; obiekty handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m²; obiekty gastronomii o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100 m²; wiaty, zadaszenia; dojazdy i dojścia.

3. Dla działek nr 797/1 i nr 798 położonych w Myślenicach obręb 2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą numer KR1Y/00037367/9. W dziale II ujawnionym właścicielem Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9, REGON 356872922, KRS 0000224767 na podstawie umowy sprzedaży. Działy I Sp., III, IV wolne od wpisów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 525 000,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy zł) Wysokość wadium wynosi: 52 500,00 zł brutto (pięćdziesiąt dwa tysięcy pięćset zł) Sprzedaż zawiera podatek VAT od działki nr 797/1 (niezabudowanej.

5. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez prezesa MARG sp. z o.o.

6. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku: a) braku wpłaty wadium, b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa, c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1.

7. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz: - udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport), - w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, - udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego), - złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu. Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

8. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20.02.2020r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek MARG sp. z o.o. prowadzony przez Bank Pekao SA numer: 19 1240 5051 1111 0000 5238 2800.

9. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27.02.2020r. (czwartek) o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

11. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej: - przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej przez prezesa MARG sp. z o.o.; - podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą; - informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 29.01.2020r. oraz na stronie internetowej - www.myslenicka24.pl , www.marg.myslenice.pl, - podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych; - informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż 5250,00 zł brutto - ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia; - informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte; - informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do 60 dni od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez MARG sp. z o.o.; - poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią

najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.

15. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu. Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.

16. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez MARG sp. z o.o..

17. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do: - zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez MARG sp. z o.o., nie później niż do 60 dni od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490); - wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto MARG sp. z o.o., Bank Pekao SA numer rachunku: 19 1240 5051 1111 0000 5238 2800. Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto MARG sp. z o.o.; - koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca; - Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium; - Nabywca poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

18. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

19. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni w siedzibie MARG sp. z o.o.

20. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.

21. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 29.01.2020r. i na stronie internetowej - www.myslenicka24.pl , www.marg.myslenice.pl .

22. Prezesowi MARG sp. z o.o. przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

23. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., siedziba: Myślenice, Rynek 8/9, telefon 504-788-353.

^ do góry ^