Dodaj do ulubionychOgłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego »
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego »
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa »
WARUNKI III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
Wyniki II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.05.2020r. »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości »
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
POŻYCZKA DLA START-UP »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21.04.2020r. »
Program „Tarczy Finansowej” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw »
Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. »
WARUNKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY BIURA MARG »
Ogłoszenie o wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »
Ogłoszenie przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »POŻYCZKA DLA START-UP

POŻYCZKA DLA START-UP

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku do 24 miesięcy”

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku pożyczkowego i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego.

KWOTA POŻYCZKI:

1. Kwota od 10.000,00 zł do 1.000.000,00 zł; 2. Finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

OKRES FINANSOWANIA:

Do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności: 1) inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, 2) rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), 3) inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), 4) przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu), Dodatkowo: Możliwość finansowania kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie.

KOSZTY FINANSOWANIA:

1) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka; 2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami); 3) Oprocentowanie jest stałe w całym okresie kredytowania; 4) 1,84% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej; 5) Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANASOWANIU:

1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki; 2. Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, 3. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe Pożyczki. 4. W przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 1. Poręczenie cywilne i wekslowe osoby trzeciej, 2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie, 3. Zastaw rejestrowy, 4. Hipoteka na nieruchomości, 5. Inne niż wymienione w punktach 1) do 4) zaproponowane przez Wnioskodawcę a zaakceptowane przez Fundusz.

INNE WARUNKI:

1. Na wypłatę całości pożyczki Pożyczkobiorca ma 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej. 2. Pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczyć się z wydatkowania w terminie 90 dni kalendarzowych od daty wypłaty całkowitej kwoty pożyczki na jego rzecz. 3. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy okres rozliczenia pożyczki może zostać wydłużony o kolejne 90 dni kalendarzowych, ze względu na charakter inwestycji. Decyzję podejmuje Organ Wykonawczy i jest ona równoznaczna ze zmianą Umowy Inwestycyjnej. 4. Rozliczenie pożyczki może nastąpić w kwotach brutto bez względu na status Pożyczkobiorcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

^ do góry ^