Dodaj do ulubionychOgłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego »
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego »
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa »
WARUNKI III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
Wyniki II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.05.2020r. »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości »
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
POŻYCZKA DLA START-UP »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21.04.2020r. »
Program „Tarczy Finansowej” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw »
Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. »
WARUNKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY BIURA MARG »
Ogłoszenie o wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »
Ogłoszenie przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Organizatorem przetargu jest Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9 w skrócie MARG sp. z o.o.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 kwietnia 2020r. z wynikiem negatywnym.

Przedmiot przetargu

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 333/5 o powierzchni 0,0811 ha i działki ewidencyjnej nr 333/10 o powierzchni 0,2792 ha położone w Myślenicach obręb 4. Lokalizacja ogólna dobra – wschodnia część miasta Myślenice, w pobliżu średnio zwarta zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość widokowa, od trzech stron granicząca z lasem. Kształt nieregularny o wymiarach ok. 20x190m. Dojazd drogą asfaltową (ulica Modrzewiowa) a następnie poprzez działkę sąsiednią poprzez służebność przechodu, przejazdu i przegonu. Dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej (elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna) – znajdują się na działce sąsiedniej. Nieruchomość leży w terenie zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu, ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona.

2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia” uchwalonego uchwałą nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1.07.2011r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/5 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 16MN. Ustala się strefę osuwisk potencjalnych o zasięgu określonym na rysunku zmiany planu, w której istniejące zainwestowanie pozostawia się do utrzymania i dopuszcza się możliwość realizacji nowych obiektów kubaturowych z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (opracowanej na zlecenie użytkownika) świadczącej o możliwości bezpiecznego przeprowadzania inwestycji i zagospodarowania terenu. Obecni użytkownicy i przyszli inwestorzy, winni ze świadomością podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia posadowienia istniejących i ewentualnych nowych budynków polegających na zastosowaniu technologii i materiałów budowlanych podnoszących bezpieczeństwo ich obecnego i zamierzonego użytkowania. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie wraz sołectwem Chełm” uchwalonego uchwałą nr 408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23.04.2014r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/10 położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej – 27MN1. Wyznacza się tereny osuwisk oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi określone na rysunku planu, w których istniejące zainwestowanie pozostawia się do utrzymania i dopuszcza się możliwość ich rozbudowy oraz budowy nowych obiektów z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (opracowanie na zlecenie użytkownika) świadczącej o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu. Obecni użytkownicy oraz inwestorzy, winni ze świadomością podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia posadowienia istniejących i ewentualnych rozbudowanych budynków polegających na zastosowaniu technologii i materiałów budowlanych podnoszących bezpieczeństwo ich obecnego i zamierzonego użytkowania.

3. Dla działek nr 333/5 i nr 333/10 położonych w Myślenicach obręb 4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą numer KR1Y/00080561/5. W dziale I-Sp (spis spraw związanych z własnością) wpisane prawo związane z własnością nieruchomości: nieodpłatna służebność przechodu, przejazdu i przegonu przez działkę nr 333/5 w obrębie 4 pasem szerokości 1,5 biegnącym wzdłuż całej jej granicy z pgr 4928/8, która obecnie stanowi działkę nr 333/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy pgr 4928/8.

W dziale II (własność) ujawnionym właścicielem jest MYŚLENICKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z O.O. z/s w MYŚLENICACH, MYŚLENICE, 356872922 (REGON), 0000224767 (KRS) na podstawie umowy sprzedaży. W dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia):

(1) ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu, przejazdu i przegonu przez pgr. nr 4928/8, która obecnie stanowi działkę nr 333/2 pasem szerokości 3,5 wzdłuż północnej granicy działki nr 333/3 i dalej w kierunku południowym pasem szerokości 2,0 m wzdłuż granicy z działkami nr 333/3 i 333/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki 333/5 w obrębie 4,

(2) ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność przechodu, przejazdu i przegonu istniejącym na gruncie szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim biegnącym wzdłuż północnej granicy dz. nr 333/3 po pgr. 4928/8,

(3) ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność przejazdu, przechodu i przegonu szlakiem drożnym 3,5 metra szerokim biegnącym wzdłuż północnej granicy działki 333/3 po parceli pgr. 4928/8, 1,5 metra szerokim biegnącym po działce nr 333/3 i pasem szerokości 2 metry biegnącym po parceli pgr. 4928/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 333/4,

(4) ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu , przejazdu i przegonu przez działkę nr 333/5 w obrębie 4 pasem szerokości 1,5 biegnącym wzdłuż całej jej granicy z pgr. 4928/8, która obecnie stanowi działkę nr 333/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy pgr.4928/8 -przeniesiono z urzędu z kw nr KR1Y/0008061/5. Dział IV (hipoteka) brak wpisów.

Przetarg

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 694 950,00 zł brutto (565 000,00 zł netto + 23% VAT). Wysokość wadium wynosi: 69 500 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zawiera podatek VAT.

5. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez prezesa MARG sp. z o.o.

6. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1).

7. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu. Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

8. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 21.05.2020r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek MARG sp. z o.o. prowadzony przez Bank Pekao SA numer: 19 1240 5051 1111 0000 5238 2800.

9. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26.05.2020r. (wtorek) o godz. 10.00, w Inkubatorze Przedsiębiorczości Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, ul. Henryka Jordana 4 w Myślenicach (wejście od podwórza UMiG Myślenie).

11. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej przez prezesa MARG sp. z o.o.;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 6.05.2020r. oraz na stronie internetowej - www.myslenicka24.pl , www.marg.myslenice.pl,

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż 6 950 zł brutto

- ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do 60 dni od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez MARG sp. z o.o.;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.

15. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu. Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.

16. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez MARG sp. z o.o..

17. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:

- niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez MARG sp. z o.o., nie później niż do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490);

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto MARG sp. z o.o., Bank Pekao SA numer rachunku: 19 1240 5051 1111 0000 5238 2800.

Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto MARG sp. z o.o.;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

18. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

19. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni w siedzibie MARG sp. z o.o.

20. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.

21. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 6.05.2020r. i na stronie internetowej - www.myslenicka24.pl , www.marg.myslenice.pl .

22. Prezesowi MARG sp. z o.o. przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

23. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela telefonicznie Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., telefon 504-788-353.

24. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Załącznik nr 1 do warunków przetargu

…...........................................

Myślenice, dnia ….............................

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

…..........................................

…..........................................

(adres)

…..........................................

(telefon)

…..........................................

(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE

Ja

….......................................................

........................................................

........................................

legitymująca/y się

…........................................................Seria …............ Nr

…......................................... reprezentujący

…..................................................................................................................................... …............................................................................................................................................................

oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się:

 z warunkami przetargu na sprzedaż nieruchomości ….................................................................... ….......................................................................i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

 ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym budynku/ów / stanem technicznym lokalu/i)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość nabycia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie; oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec MARG sp. z o.o..

2)** Pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej / rozdzielności majątkowej*. W przypadku pozostania w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową jestem świadoma/y, iż wygrywając przetarg:

 zobowiązana/y jestem do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży wspólnie z małżonkiem/ą lub za jego/jej zgodą wyrażoną w formie aktu notarialnego,

 w razie braku zgody współmałżonka/i na zawarcie umowy, wpłacone przeze mnie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

3)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.

….................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wyłącznie osób fizycznych

^ do góry ^