Dodaj do ulubionychZarząd »
Rada Nadzorcza »
Wspólnicy »
Partnerzy »
Kontakt »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Diagnoza popytu - opis badań

 

Działania podejmowane w ramach projektu:

Zrealizowanych zostanie:

500 badań ankietowych opartych o metody standaryzowane (kwestionariusz kompetencji społecznych i osobowościowych),

14 zogniskowanych wywiadów grupowych (focusów) dla 140 os.,

40 indywidualnych wywiadów pogłębionych,

- mapowanie problemów na rynku pracy

- szereg działań dodatkowych (analiza danych wtórnych – desk research, analiza statystyczna).

 

Opis badań:

Faza I przygotowawcza: Dostosowanie narzędzi badawczych; Stratyfikacja grup badawczych; Metody: Desk Research – analiza danych wtórnych

Faza II eksploracyjna: Mapowanie problemów, Analiza kontekstu diagnozy społecznej w aspekcie rynku pracy; Przygotowanie struktury pytań (itemów) dla Kwestionariusza Diagnozy Społecznej; Metody: Zogniskowane wywiady grupowe (focusy) w grupach homogenicznych (4 grupy po 3 badania) i heterogenicznych (2 badania); Wywiady indywidualne (40 x 1,5 godz.);

Faza III opisowa: Przeprowadzenie badań zasadniczych; Metody: Kwestionariusz Diagnozy Społecznej (500 wywiadów); Metody standaryzowane; Analiza statystyczna

Faza IV optymalizacyjna: Tworzenie procedur umożliwiających monitoring i prognozowanie zmian, Metody: Kwestionariusz Diagnozy Społecznej, Metody quasi-eksperymentalne, Narzędzia prognostyczne i monitorujące, Analiza statystyczna.

Faza V raportowania: Integracyjne ujęcie danych, Sformułowanie wniosków i propozycji rozwiązań; Konferencja.

Wynikiem badań będzie stworzenie raportu odzwierciedlającego sytuację na myślenickim rynku pracy. Zostanie  on opublikowany w formie książkowej, dystrybuowanej nieodpłatne wśród lokalnych instytucji rynku pracy. Opublikowane wyniki pozwolą na ukazanie mechanizmów rynku pracy w aspekcie poszczególnych grup społecznych oraz zwiększą prawdopodobieństwo stosowania skutecznych metod zmniejszania bezrobocia (np. poprzez adekwatne do potrzeb rynku pracy szkolenia dla osób bezrobotnych). Dodatkowo, raport z badania zostanie przekazany do WUP w Krakowie i PUP w Myślenicach. Raport z badań będzie również dostępny na stronie internetowej Wnioskodawcy i MARG

 

Projekt wnosi też wartości dodane:

- stworzenie nowoczesnych narzędzi badawczych, które będą mogły mieć zastosowanie w podobnych działaniach w przyszłości,

- przeprowadzenie badań, które nie byłyby zrealizowane bez wsparcia EFS,

- pozytywne oddziaływanie nie tylko na beneficjentów , ale też osoby bezpośrednio dotknięte problemem bezrobocia - publikacja wyników badań będzie dla nich ważną informacją,

Po zebraniu i analizie danych zostanie przeprowadzona konferencja podsumowująca projekt. Poza Liderem i partnerami projektu, w konferencji wezmą udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, jak również przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz lokalnych mediów.


Cel projektu 
Korzyści z projektu
Konferencja prasowa projektu
Ankieterzy w terenie

 

^ do góry ^