Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców!

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza
nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski można składać od 8.10.2021r. do 14.10.2021r. na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, budynek A, I piętro, pok. nr 16) w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski złożone przed lub po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (Budynek B, pokój nr 2) oraz na stronie internetowej www.myslenice.praca.gov.pl.
Wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane zgodnie z listą rankingową do wyczerpania limitu środków KFS.
W pierwszej kolejności na liście rankingowej zostaną umieszczone wnioski pracodawców, którzy wybrali realizatorów kształcenia ustawicznego posiadających powszechnie uznawany Certyfikat jakości usług kształcenia[1]Kopie certyfikatów należy dołączyć do wniosku (brak certyfikatu nie jest powodem do odrzucenia wniosku).
W ramach spełnienia w takim samym stopniu powyższego założenia, o kolejności rozpatrywania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.
W przypadku niedołączenia wszystkich poniższych załączników wniosek pozostaje bez rozpatrzenia:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.);
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu (w zależności od wnioskowanej formy);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 (tzw. „pula Rady Rynku Pracy”):

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:
• doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu/branży;
• doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
• ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Składając stosowny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków, Urząd kieruje się poniższymi regułami:

 1. Wysokość kosztów kształcenia: wnioskowane jednostkowe ceny poszczególnych szkoleń poddane zostaną analizie w oparciu o ceny rynkowe;
 2. Racjonalność wydatkowania: w celu zwiększenia dostępności i umożliwienia skorzystania ze wsparcia nowym pracodawcom przyjmuje się zasady:
  1. Finansowania w ramach jednego wniosku nie więcej niż 60% zatrudnionych osób, (w przypadku mikroprzedsiębiorców dopuszcza się 67% np. w firmie 3 osobowej – szkolić mogą się 2 osoby uprawnione),
  2. Finansowania wsparcia pracodawcom niekorzystającym z tej formy w okresie ostatnich 12 miesięcy (liczonych od dnia podpisania umowy). [2],3

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu środków KFS będących w posiadaniu Urzędu.

UWAGA!!!

 1. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:
 1. rozdziałem X „Zasad organizacji i finansowania usług szkoleniowych dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach oraz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS” oraz
 2. informacją nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego zamieszczoną na stronie internetowej PUP www.myslenice.praca.gov.pl
 1. Rozpatrując złożony wniosek Urząd analizuje całościowo załączony/e program/y kształcenia w oparciu zarówno o priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 (tzw. „pula Rady Rynku Pracy”), jak i powyższe Zasady, czyli wszystkie zagadnienia ujęte w programie muszą być nimi zgodne.
 2. Działania do realizacji ze środków KFS wskazane przez pracodawcę we wniosku winny rozpocząć się nie wcześniej niż w listopadzie 2021r. i być zorganizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PUP: 

https://myslenice.praca.gov.pl/-/16179641-nabor-wnioskow-z-kfs-rezerwa-4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *