PRZEDSIĘBIORCA Z PO WEREM!

PRZEDSIĘBIORCA Z PO WEREM!

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.2.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020

Celem projektu jest:

 • Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez udzielenie 257 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 30.06.2023 r.
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (18-29 r.ż.), w tym osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r., w wyniku pandemii COVID – 19

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby  które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r., w wyniku pandemii COVID – 19, pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) w wieku 18-29 lat zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzących Działalność Gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie12miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Oferowane formy wsparcia:

 • Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • warsztaty interpersonalne
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dotacje 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Obszar realizacji projektu:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, które w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego zamieszkują lub uczą się na obszarze subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. w jednym z powiatów:

 • bocheńskim,
 • krakowskim,
 • miechowskim,
 • myślenickim,
 • proszowickim,
 • wielickim,
 • miasto Kraków

Kontakt:

Lider projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
powiaty: miechowski, myślenicki, proszowicki

Więcej informacji: https://armz.pl/?p=746

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *